top of page

Donation & Offering

헌금과 선교 헌금을 보내기 원하시는 분은 

교회주소로 보내주시면 됩니다.

현금(Cash)으로 보내지마시고, 

Check(체크)로 보내주시기 바랍니다.

 

             Pay to the order   -  KUPC

             Church address   -   720 121st St. E

                                        Tacoma, WA 98445

bottom of page